Voorwaarden

     ALGEMEEN
1.  Deze voorwaarden maken deel uit van alle producten en diensten die door
     Cool Car Automotive BV ( Vervolgens vermeld als “Leverancier”) worden geleverd.
2.  Wijzigingen van of aanvullingen op enige bepaling van deze voorwaarden zijn slechts
     geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen ondertekend en
     hebben voorts slechts betrekking op de geleverde producten en diensten.
3.  De leverancier is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde
     voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Leverancier de klant
     schriftelijk van de wijziging in kennis heeft gesteld.
4.  Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen
     met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige
     onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde, dan wel
     vernietigde bepalingen Leverancier met Klant nieuwe bepalingen zal vaststellen, welke de
     strekking van vernietigde verklaringen zoveel mogelijk nabij komen. Indien enige bepaling
     van een overeenkomst in strijd is met de bepalingen van deze voorwaarden, zullen de
     bepalingen van deze voorwaarden prevaleren.
 

      PRIJZEN
 6.  De op de factuur vermelde contract prijzen zijn exclusief BTW en de belastingen zullen
      worden berekend met het juiste percentage op de datum dat ook daadwerkelijk de
      factuur wordt opgesteld.
 7.  De op de factuur vermelde prijzen zijn gebaseerd op de prijslijst welke op de datum,
      van daadwerkelijk opdracht, van kracht is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8.  Het is geoorloofd dat de Leverancier de verkoopprijzen wijzigt, zonderhiervoor vooraf de
      klant in kennis te stellen, als voldaan is aan de volgende voorwaarden: Bij stijgende
      materiaal, service en fabricage kosten, en als er zich omstandigheden voordoen waarop
      de Leverancier geen enkele invloed kan uitoefenen, zoals valuta schommelingen,
      overheidsbeslissingen en werkomstandigheden.

      LEVERINGEN
 9.  De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming,
      of indien dit eerder is, na ontvangst, door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende
      derde nauwkeurig te inspecteren.
10. Eventuele reclamaties over gebreken aan de geleverde producten, alsmede verschillen in
      hoeveelheid of kwaliteit tussen de geleverde producten en de daarvoor op de pakbon en
      of factuur gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na aankomst van
      de producten schriftelijk aan Leverancier te worden meegedeeld onder nauwkeurige
      vermelding van de aard en de omvang van de gebreken en onder bijvoeging van de nodige
      stavende bescheiden.

      BETALING
11. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling van de geleverde
      producten plaats binnen dertig dagen na factuurdatum.
12. Indien op enig moment bij Leverancier gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid
      van Klant, is Leverancier gerechtigd, alvorens te presteren, van Klant te vorderen dat
      vooruitbetaling van de prijs plaatsvindt, dat levering plaatsvindt onder de in het
      handelsverkeer gebruikelijke rembourscondities of tegen contante betaling.
13. Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting, inhouding of
      verrekening te worden voldaan. Klant heeft nimmer het recht zijn verplichtingen op te
      schorten. Ten onrechte door Klant verrekende betalingskortingen blijven door Klant aan
      Leverancier verschuldigd.

     GARANTIE
14. Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het
     redelijk oordeel van Leverancier genoegzaam is aangetoond dat de producten niet geschikt
     zijn voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, zal Leverancier de producten, onder in de
     garantieregeling vermelde voorwaarden, vervangen tegen retournering van de ondeugdelijk
     gebleken producten.
15. Leverancier is van elke garantieverplichting ontheven, indien de door de Leverancier aan
     Klant verstrekte voorschriften niet in acht zijn genomen.

     EIGENDOMSVOORBEHOUD
16. De eigendom van de aan de leverancier toebehorende producten gaat, niettegenstaande
     de aflevering, pas over op de Klant, nadat deze alle vorderingen van Leverancier heeft
     voldaan.
17. Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige
     zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren. De Klant is verplicht
     de producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen gebruikelijke risico’s
     zoals brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal te verzekeren.
18. De Klant is slechts gerechtigd de producten, waarvan de Leverancier nog eigenaar is, aan
     derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale 
     bedrijfsvoering van klant noodzakelijk is.

      TEKENINGEN EN INFORMATIE
19. Tekeningen, foto’s, illustraties, specificaties, prestatiegegevens, afmetingen, gewichten en
      andere informatie welke staan vermeld in contracten zowel als in catalogi, zijn naar eer en
      geweten opgetekend door Leverancier, edoch kunnen door Klant niet beschouwd worden
      als honderd procent accuraat.